Marie in the Garden

Marie in the Garden

维亚尔
作者:维亚尔(Edouard Vuillard) ( 1868年 - 1940年 )
国籍:法国

作品:Marie in the Garden
类型:布面油画
尺寸:27.1cm × 35cm
收藏:
标签:

Marie in the Garden》(英文:Marie in the Garden) 是法国艺术家『维亚尔』 于约1893年 所作。

其他艺术家