Anna Amiet in the Flower Garden in Oschwand

Anna Amiet in the Flower Garden in Oschwand

库诺·阿米耶
作者:库诺·阿米耶(Cuno Amiet) ( 1868年03月28日 - 1961年07月06日 )
国籍:瑞士

作品:Anna Amiet in the Flower Garden in Oschwand
类型:布面油画
尺寸:78cm × 65cm
收藏:
标签:

Anna Amiet in the Flower Garden in Oschwand》(英文:Anna Amiet in the Flower Garden in Oschwand) 是瑞士艺术家『库诺·阿米耶』 于1928 所作。


©2008 画园网 版权所有
豫ICP备16017563号-1